MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

"Szaktudás, Lelkiség, Szolgálat"

Intézményünk története

Mezőkövesden már a 20. század eleje óta folyt szervezett keretek között a szakképzés. Sokáig azonban a gyakorlati képzés főleg mestereknél, az elméleti oktatás bérelt termekben volt lehetséges. 1955-ben jött létre a Művelődésügyi Minisztérium 120. sz. Helyiipari Iskolája. Az iskola felügyeletét a miskolci 101. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet látta el. Ekkor 14 szakmában folyt az oktatás, évfolyamonként 70 fővel.

A gyors fejlődés megteremtette a lehetőséget, hogy az intézmény önállóvá váljon. 1983-ban a 120. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola mint önálló, fejlődőképes intézmény debütált az országos képzési palettán.

1987-ben egy teljesen új épületbe, a mai helyére költözött az intézményünk, amelyben korszerű, modern eszközökkel felszerelt tanműhely, tágas termek, tornaterem és könyvtár kapott helyet. Tanulólétszámunk ekkor 500 fő volt.

A kilencvenes évek elején a képzés struktúrája és az oktatás szerkezete is jelentősen átalakult: a hagyományos szakmunkásképzés egyre inkább háttérbe szorult, és meghatározóvá vált a szakközépiskolai nappali tagozatos képzés, valamint további lehetőségeket teremtettünk az új szakképesítések meghonosításával a pályaválasztás előtt álló fiataloknak.

Iskolánk neve 1990-től Széchenyi István Szakmunkásképző és Szakközépiskola lett. Képzési profilunkat a kor és a régió igényeinek megfelelően fokozatosan frissítettük: a technikusi és felsőfokú szakképzéssel új perspektívát nyújtottunk a végzős szakközépiskolai tanulóknak.

1998-tól intézményünk Széchenyi István Szakképző Iskola néven működött tovább. Ebben a tanévben az iskola tanulólétszáma már meghaladta a 900 főt, és igazi többfunkciós intézménnyé fejlődött, olyan képzőhellyé, ahol a szakmunkásképzés aránya néhány év alatt 30-35%-ra esett vissza, és teret nyertek az új, népszerű, piacképes képzési formák.

2009-ben a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében új rendszert honosítottunk meg annak érdekében, hogy iskolánk még teljesebben legyen képes szolgálni a dél-borsodi régió igényeit, és minél hatékonyabban tudja kielégíteni a munkaerőpiac szükségleteit. 2010-től a TÁMOP – uniós pályázatok keretében újszerű tanulásszervezési eljárásokat, kompetenciaalapú képzést vezettünk be, hogy biztosítsuk iskolánk folyamatos fejlődését, versenyben maradását.

2012. szeptember 1-én kezdte meg működését a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola az Egri Főegyházmegye fenntartásában. Az új szakképző iskola jogi értelemben nem utódja a megszűnő Széchenyi István Szakképző Iskolának, azonban annak több mint fél évszázad alatt kialakult eredményeire és nemes hagyományrendszerére alapozva indította meg munkáját. A fenntartóváltás azonban jelentős megújulással járt mind szellemi, mind infrastrukturális tekintetben. Iskolánk címere is kifejezi mindazt az értékrendet, melyet az új fenntartó és a matyó hagyományok megkívánnak.

Új küldetésünk szerint intézményünkben biztosítjuk tanulóink részére az általános műveltség és a szakmai tudás megszerzését, valamint személyiségük keresztény értékrenden alapuló nevelését. Arra törekszünk, hogy diákjaink a tudományos, kulturális és gazdasági életben tudásuk, önbecsülésük, szociális érzékenységük, vallási műveltségük és meggyőződésük alapján méltó helyet foglaljanak el. A vallásos nevelés a fiataloknak új utakat és lehetőségeket nyit. Komoly segítséget jelent tanulóinknak a katolikus egyház szellemisége, amely segíti őket a világban való eligazodásban.

Pedagógiai tevékenységünk alapját képezi a keresztény értékrend, illetve az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat. Az intézményi nevelő-oktató munka célja: a diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Jelszavaink: SZAKTUDÁS, LELKISÉG, SZOLGÁLAT.

Nevelési programunk összeállítása során elsődleges volt a színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet biztosítása, illetve a tanulás, a munka értékeinek kiemelése. Célunk, hogy a tanulók önismeretét, a keresztényi gondolkodás képességét, együttműködési készségét fejlesszük.

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle szaktárgyi, sport, kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok (pl. Széchenyi-ösztöndíj, istenes versek szavalóversenye), amelyekre iskolánk diákjai rendszeresen jelentkeznek. A legtehetségesebb fiatalokat az az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztését, valamint a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását. Az esélyegyenlőtlenség csökkentése és a fejlesztés, felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kívánó pedagógiai tevékenység, amelyben minden oktatónk nagy szerepet vállal.

2016 szeptemberétől Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola néven, 2020 szeptemberétől  – a törvényi háttér változásainak megfelelően – pedig Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium néven folytattuk oktatási-nevelési tevékenységünket.

Átalakult a képzési szerkezet is. Új szakmákat indított iskolánk, így a szakiskolai és a technikumi évfolyamok képzéseinek széles választékában mindenki megtalálhatja a számára megfelelő oktatási formát. Bekapcsolódhatnak diákjaink a felnőttképzésbe is, ahol újabb szakmákat sajátíthatnak el oktatóink segítségével, illetve érettségit is szerezhetnek.

Intézményünkben az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztések valósultak meg. Megújultak a tantermek, korszerűsítettük a vizesblokkokat, a fűtési rendszert, a szaktantermek és a tanműhelyeink felszereltsége is a modern kor igényeinek megfelelően átalakult.

Napjainkban a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium a régió egyik korszerű, befogadó és a megrendelői igényekhez, munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó intézményévé vált azáltal, hogy képzési struktúráját folyamatosan fejleszti, és szellemiségével, keresztény értékrendjével fontos lelki és erkölcsi értékeket közvetít a tanulók felé.

Kapcsolat, elérhetőségek

Széchenyi Katolikus Középiskola

3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.
Tel.: 49-505-280
E-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu